Resident Birthdays

Dorothy Wood – November 27

Staff Birthdays

Kassi Bragg – November 2

Kiana McCune – November 8

Elizabeth Sanchez – November 27