Resident Birthdays

Dorothy Wood – November 27

Staff Birthdays

Kassi Bragg – November 2

Jurnie Rosius – November 4

Kiana McCune – November 8

Laura Roling – November 9

Lia Scharanu – November 11

Elizabeth Sanchez – November 27